นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด [วันที่ของวันนี้] พ.ศ. 2566

ประกาศเนื่องด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของ Artemis Media Ltd. (‘บริษัท‘, ‘เรา‘ หรือ ‘ของเรา‘), อธิบายวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และ/หรือแบ่งปัน (‘ประมวล’) ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา (“บริการ”) อาทิ

หากมีคำถามหรือความกังวลใด ๆ โปรดอ่านประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและทางเลือกที่คุณมี ถ้าคุณไม่ยินยอมต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติของเรา โปรดอย่าใช้บริการของเรา ถ้าคุณยังมีคำถามหรือความกังวลใด ๆ อยู่ โปรดติดต่อทางอีเมล [email protected]

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

โดยสังเขปเราเก็บข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เรา

เราเก็บข้อมูลข้อมูลที่คุณยินยอมมอบให้เราเมื่อคุณแสดงความสนใจต้องการที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับเราหรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น หรือเมื่อคุณติดต่อกับเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้ ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างคุณและเราและบริการของเรา การตัดสินใจของคุณ และผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้งาน (Feature) ที่คุณใช้ ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมนั้นได้อาจรวมไปถึง

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เราไม่ทำการประมวลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณมอบให้เรานั้นต้องเป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง และคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

โดยสังเขปข้อมูลบางประการ เช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)และ/หรือคุณลักษณะของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมบริการของเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชม ใช้ หรือเลือกดูบริการของเรา ข้อมูลในส่วนนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ (อาทิ ชื่อหรือข้อมูลการติดต่อ) แต่อาจประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้งาน อาทิ ที่อยู่ IP คุณลักษณะของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ภาษา URL อ้างอิง ชื่อของอุปกรณ์ ประเทศ ตำแหน่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเราและเวลาที่ใช้บริการ และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ โดยหลักแล้ว ข้อมูลในส่วนนี้มีความจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการของบริการของเรา และถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และรายงาน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่

2. เราประมวลข้อมูลของคุณอย่างไร

โดยสังเขปเราประมวลข้อมูลของคุณเพื่อให้, ปรับปรุง, และบริหารการบริการของเรา, เพื่อสื่อสารกับคุณ, เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง, และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจประมวลข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ด้วยหากคุณให้การยินยอม

เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่คุณใช้บริการของเรา เหตุผลเหล่านี้ได้แก่

3. เราใช้ฐานอันชอบด้วยกฎหมายใดในการประมวลข้อมูลของคุณ

โดยสังเขปเราจะประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเรามีดุลยพินิจว่ามีความจำเป็นและเมื่อเรามีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น ฐานอันชอบด้วยกฎหมาย) ให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ดำเนินการเมื่อคุณยินยอม, เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย, เพื่อให้บริการแก่คุณในการทำสัญญาหรือทำปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา, เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ, หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าคุณอยู่ในสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร, หัวข้อนี้มีผลบังคับใช้กับคุณ

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (The General Data Protection Regulation, GDPR) และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปแห่งสหราชอาณาจักรกำหนดให้เราอธิบายฐานอันชอบด้วยกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนั้น เราอาจใช้ฐานอับชอบด้วยกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อประมวลข้อมวลส่วนตัวของคุณ

4. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อใดและกับบุคคลใด

โดยสังเขปเราอาจแบ่งปันข้อมูลในสถานการณ์ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้และ/หรือกับบุคคลที่สามในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

ผู้ค้า, ที่ปรึกษา, หรือผู้บริการอื่น ๆ ที่เป็นบุคคลที่สาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ค้า, ผู้บริการ, ผู้รับเหมา หรือตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สาม (‘บุคคลที่สาม’) ที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา โดยมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อดำเนินงานดังกล่าว เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน

5. เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

โดยสังเขปเราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตเก็บไว้นานกว่านี้ได้ (อาทิ ข้อกำหนดทางภาษีอากร, งานบัญชี, หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ทางกฎหมาย)

เมื่อเราไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลข้อมูลของคุณ เราจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม หรือถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ (เช่น เมื่อข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลสำรอง) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกมาจากส่วนที่ต้องทำการประมวลเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถทำการลบได้

6. เรารักษาข้อมูลของคุณไว้อย่างไรให้ปลอดภัย

โดยสังเขปเรามีเป้าหมายที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยระบบองค์กรและมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค

เราใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการประมวล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันข้อมูลของคุณแล้ว แต่ไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้อมูลใดที่ได้รับการรับรองได้ว่าปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาหรือรับรองได้ว่าแฮกเกอร์, อาชญากรไซเบอร์, หรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเจาะระบบความปลอดภัยของเราและเก็บรวบรวม, เข้าถึง, ขโมย, หรือดัดแปลงข้อมูลของคุณโดยไม่ชอบต่อกฎหมายได้ ถึงแม้ว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่แล้ว แต่การส่งข้อมูลส่วนตัวไปสู่และมาจากบริการของเรานั้นคือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณควรใช้บริการของเราภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น

7. เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์หรือไม่

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือแสดงโฆษณาแก่เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้เว็บไซต์นี้คือ 20 ปีขึ้นไป ถ้าคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี เราขอความกรุณาให้คุณออกจากเว็บไซต์

8. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีอะไรบ้าง

โดยสังเขปในบางภูมิภาค เช่นเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), สหราชอาณาจักร (UK), และแคนาดา คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและควบควมข้อมูลส่วนตัวของคุณมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ คุณสามารถตรวจสอบ, เปลี่ยนแปลง, หรือลบบัญชีของคุณเมื่อใดก็

ในบางภูมิภาค (เช่น EEA, UK, และแคนาดาคุณมีสิทธิ์บางประการภายใต้กฎหมายปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ (1) ขอการสิทธิ์เข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณ (2) ขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูล (3) จำกัดการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ (4) โอนข้อมูลไปยังผู้ประกอบการอื่นหากเกี่ยวข้อง ในบางสถานการณ์นั้น คุณยังมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย คุณสามารถขอให้มีการดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อด้านล่าง

เราจะพิจารณาและปฏิบัติตามคำขอให้สอดคล้องกับกฎหมายปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณอยู่ใน EEA หรือ UK และคุณเชื่อว่าเราได้ประมวลข้อมูลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลประจำท้องที่อีกด้วย โดยคุณสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ตามข้อมูลการติดต่อนี้ https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

ถ้าคุณอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ให้ใช้ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลตามนี้ https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

การเพิกถอนความยินยอม: ถ้าเราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้ว ซึ่งอาจเป็นการยินยอมโดยชัดแจ้งและ/หรือโดยปริยายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณสามารถเพิกถอนการยินยอมได้ทุกเมื่อด้วยการติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อด้านล่าง

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเพิกถอนและไม่ส่งผลต่อการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากความยินยอมเมื่อได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย: คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกในการรับการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายได้ทุกเมื่อด้วยการคลิกลิงก์ยกเลิกการติดตามในอีเมลที่เราส่งไปให้ หรือโดยการติดต่อเราด้วยข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อด้านล่าง จากนั้น คุณจะถูกนำชื่อออกจากรายชื่อทางการตลาด อย่างไรก็ตาม เราอาจจะยังคงสื่อสารกับคุณอยู่ ตัวอย่างเช่น เราอาจส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่จำเป็นต่อการดูแลและใช้บัญชีของคุณ, เพื่อตอบสนองคำขอการบริการ, หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด

ถ้าคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ [email protected].

  1. การควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบห้ามติดตาม

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่และระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่บางระบบมีระบบห้ามติดตาม (Do-Not-Track (‘DNT’)) ที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้เพื่อให้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้ส่งสัญญาณไม่ให้มีการตรวจตราและเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเว็บของคุณ ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการตรวจจับและใช้สัญญาณ DNT ดังนั้น เราจึงยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT จากเบราว์เซอร์หรือกลไกอื่นใดที่สื่อสารความประสงค์ไม่ขอถูกติดตามบนอินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้ามีมาตรฐานการติดตามบนอินเทอร์เน็ตใดที่เราต้องปฏิบัติตามในอนาคต เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตินั้นด้วยประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง

10. เรามีการแก้ไขประกาศนี้หรือไม่

โดยสังเขปเราจะมีการแก้ไขประกาศนี้ตามความจำเป็นเพื่อรักษาความชอบด้วยกฎหมาย

เราอาจแก้ไขประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ฉบับแก้ไขจะมีคำว่า ‘แก้ไข’ ระบุไว้และจะมีผลบังคับใช้ทันที่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สำคัญต่อประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เห็นได้ชัดหรือส่งข้อความแจ้งเตือนไปให้คุณโดยตรง เราจะให้คุณตรวจสอบประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำเพื่อเรียนรู้วิธีที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

11. คุณสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับประกาศนี้ได้อย่างไร

ถ้าคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศนี้ คุณสามารถส่งอีเมลมาให้เราได้ที่ [email protected] หรือส่งไปรษณีย์ไปยัง

Artemis Media Ltd.

8 John Kennedy Street, 840A Iris House, 3106, Limassol

Cyprus

12. คุณจะตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณได้อย่างไร

คุณอาจมีสิทธิ์ในการขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ, เปลี่ยนแปลง, หรือลบข้อมูลนั้น หากต้องการตรวจสอบ, แก้ไข, หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาส่งคำขอด้วยการติดต่อเรา